ผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานเว็บไซต์
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ของราชการ
อบต.สันติสุข อ.พาน จังหวัดเชียงราย

1 = พึงพอใจมาก2 = พึงพอใจ3 = ควรปรับปรุง
พ.ศ. 2561
(17 ราย)
14 (82%) 3 (18%) 0 (0%)
พ.ศ. 2562
(24 ราย)
19 (79%) 5 (21%) 0 (0%)