ข่าวประชาสัมพันธ์
ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment) : ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2565
อ่านต่อ ... เชื่อมโยง ...
ข่าวประชาสัมพันธ์ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง
วันที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2565
เชื่อมโยง ...
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540
วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 1. บทความเรื่อง ทำไมสรรหาล่าช้า 2. บทความเรื่อง ขอประวัติการใช้โทรศัพท์ 3. บทความเรื่อง สัญญาจำนองที่ดิน 4. บทความเรื่อง แบบแปลนติดตั้งระะบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 5. บทความเรื่อง สวัสดิการการรักษาพยาบาล อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด