ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) เป็นแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2564
รายงานผลการประเมินโครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2564
วันที่ 11 ตุลาคม พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564
วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564
อ่านต่อ ...
ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่องห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือนำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริารส่วนตำบลทอนหงส์
วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564
ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่องห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือนำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริารส่วนตำบลทอนหงส์
การรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2563
วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด