ข่าวประชาสัมพันธ์
พิธีเปิดมหาวิชชาลัยนานาชาติวัยซน อบต.นาพันสาม
วันที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2562 เวลา 09.19 น. ณ องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม นายบรเมศร์ ธีระคำศรี ท้องถิ่นจังหวัดเพชรบุรี เป็นประธานในพิธีเปิดมหาวิชชาลัยนานาชาติวัยซน โดยมีคณะผู้บริหาร นายประสิทธิ์ รวมสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม นายวรวิสูตร ฉิมพาลี ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม พนักงาน ตลอดจนผู้นำองค์กร ตัวแทนจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน เด็กนักเรียน ผู้ปกครอง และประชาชนตำบลนาพันสาม ร่วมกิจกรรม นายประสิทธิ์ รวมสิน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสาม กล่าวว่า การจัดตั้งมหาวิชชาลัยนานาชาติวัยซนจัดตั้งขึ้นเพื่อส่งเสริมให้เด็กเล็กมีคุณภาพชีวิตที่ดีทั้งด้านร่างกาย อารมณ์ สังคม สติปัญญา ใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเพื่อให้เด็กเล็กในพื้นที่สังคมชนบทมีการศึกษาที่มีคุณภาพเทียบเท่ากับเด็กเล็กในพื้นที่สังคมเมือง ไม่เป็นภาระของผู้ปกครอง รวมทั้งมีคุณภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น โดยการเรียนการสอนได้นำจุดแข็งของในต่างประเทศมาประยุกต์สอดแทรกการสอนตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของชุมชน อบต.นาพันสามร่วมกับทุกภาคส่วนในชุมชนร่วมกันคิดว่าการพัฒนาชุมชนที่ดีที่สุด คือ การพัฒนาด้านการศึกษาของเด็กเล็ก โดยต้องเริ่มจากเด็กเล็กให้มีการพัฒนาทั้งด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม สติปัญญา โดยใช้อาคาร วัสดุอุปกรณ์และอัตลักษณ์ชุมชนนำเข้ามาประยุกต์ให้เหมาะสมกับโลกปัจจุบันในทุกๆ ด้าน เพื่อเตรียมความพร้อมด้านการศึกษาในอนาคต เกิดประโยชน์กับชุมชนในด้านเศรษฐกิจ สังคม อย่างเห็นได้ชัด และสามารถแก้ปัญหาให้เด็กในชุมชนได้เรียนอยู่ในชุมชนอย่างอบอุ่น สำหรับการเรียนการสอนของมหาวิชชาลัยนานาชาติวัยซนนั้น ได้นำรูปแบบการเรียนการสอนในต่างประเทศมาประยุกต์ใช้ เช่น ประเทศญี่ปุ่นเรื่องระเบียบวินัย ประเทศฟินแลนด์ กิน เล่น ครอบครัวอบอุ่นและความเท่าเทียมกัน ประเทศไทย เศรษฐกิจพอเพียง และอัตลักษณ์ของชุมชน เช่น การทำนา การทำขนมหวาน นำระบบจราจรมาใช้ในการสอนเพื่อให้เด็กมีวินัยตั้งแต่ยังเล็กๆ มีห้องดูดาวเพื่อให้เด็กรู้จักสร้างสรรค์ มีจินตนาการและศึกษาเรียนรู้ในศูนย์การเรียนรู้ของ อบต. เช่น วัด พิพิธภัณฑ์ โรงเรียนเศรษฐกิจพอเพียงการเรียนภาษาอังกฤษโดยครูเจ้าของภาษา มีนักโภชนาการมาดูแลด้านอาหาร มีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขมาตรวจสุขภาพให้กับเด็กๆ มหาวิชชาลัยนานาชาติวัยซนจะเป็นสถานศึกษาอีกแห่งหนึ่งที่สามารถเติมเต็มความรู้ และประสบการณ์ทางด้านต่างๆ ให้กับบุตรหลานในชุมชนได้เป็นอย่างดี
แบบสำรวจความพึงพอใจของประชาชนต่อการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯทางอิเล็กทรอนิกส์
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562
เชื่อมโยง ...
ประเพณีโบราณแต่งงานหลังเกวียน
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2562
ขอเชิญร่วมงาน อนุรักษ์ประเพณีโบราณแต่งงานหลังเกวียน วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ ตลาดน้ำนาพันสาม วัดนาพรม
โครงการจัดงานวันเด็ก ประจำปี 2562
วันที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562
รณรงค์กิจกรรม "แยกก่อนทิ้ง" 9 มกราคม 2562
วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562
องค์การบริหารส่วนตำบลนาพันสามได้จัดกิจกรรมเพื่อเริ่มต้นการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการ 60 วัน "แยกก่อนทิ้ง" พร้อมกันทั่วประเทศในวันที่ 9 มกราคม 2562
... อ่านทั้งหมด