ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่องน่ารู้...เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
วันที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
ประชาสัมพันธ์ พรบ. คุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคล พ.ศ. 2562
วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับพระราชบัญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ
วันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2563
อ่านต่อ ...
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และการเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562
17 มิถุนายน 2562 อ่านต่อ ...
ขอให้กำชับหน่วยงานในสังกัดให้ถือปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 และกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด

วันที่ 18 เมษายน 2561 อ่านต่อ ...
... อ่านทั้งหมด