ข่าวประชาสัมพันธ์
การแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลเฝ้าไร่ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2565
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565
...วันที่ 27 - 28 พฤษภาคม 2565 เทศบาลตำบลเฝ้าไร่ จัดการแข่งขันกีฬาเด็ก เยาวชน และประชาชนตำบลเฝ้าไร่ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 11 ประจำปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีพิธีเปิดงาน/การแข่งขันรอบคัดเลือกในวันที่ 27 พฤษภาคม 2565 โดย นายยุทธนา ศรีตะบุตร นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี และ นายสุภี นะธิศรี นายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่ เป็นผู้กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ซึ่งมี ว่าที่ร้อยตรี พงษ์สิทธิ์ เปรยะโพธิเดชะ นายอำเภอเฝ้าไร่ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้านตำบลเฝ้าไร่ สมาชิกสภาเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิด ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงานในครั้งนี้ เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนและประชาชน มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ห่างไกลยาเสพติด หันมาสนใจเล่นกีฬากันมากขึ้น โดยการแข่งขันแบ่งเป็นประเภทกีฬาสากลและกีฬาพื้นบ้าน ได้แก่ ฟุตบอล วอลเลย์บอล ตะกร้อ เปตอง แอโรบิค ชักเย่อ และมีพิธีปิด/แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 28 พฤษภาคม 2565
กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565
...เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. นายสุภี นะธิศรี นายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่ นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ รองนายกเทศมนตรี ร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนา เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้จัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาหนองสาธารณะ ปลูกต้นไม้ ทำปุ๋ย และปล่อยพันธุ์ปลา ณ บริเวณหนองสาธารณะหนองหลวง ตำบลหนองหลวง อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย เพื่อร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดี และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในโอกาสวันสำคัญของชาติไทย วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัว ที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานโครงการจิตอาสา ให้ประชาชนชาวไทย ได้ร่วมกันนำมาใช้ในการพัฒนาท้องถิ่นด้วยความสมัครสมานสามัคคี โดยมี นางสาวสิริมา วัฒโน รองผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคาย เป็นประธานในพิธี และมี ว่าที่ร้อยตรี พงษ์สิทธิ์ เปรยะโพธิเดชะ นายอำเภอเฝ้าไร่ หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทานอำเภอเฝ้าไร่ เข้าร่วมกิจกรรม ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้
.นายก ทต.เฝ้าไร่นำคณะ เข้ารับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565
...วันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 น. นายสุภี นะธิศรี นายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่ พร้อมด้วย นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ นายจักรภัทร สายไธสง รองนายกเทศมนตรี นางวาปี นะธิศรี ประธานสตรีตำบลเฝ้าไร่ และนางสาวพัชรีกร แก้วประพันธ์ เข้ารับพระราชทานหมวกและผ้าพันคอจิตอาสาพระราชทาน เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เพื่อมอบให้จิตอาสาพระราชทานใช้เป็นเครื่องแบบในการประกอบกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวม ณ หอประชุมอำเภอเฝ้าไร่ โดยมี ว่าที่ร้อยตรีพงษ์สิทธิ์ เปรยะโพธิเดชะ นายอำเภอเฝ้าไร่ เป็นประธานในพิธี
ารประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Environmental Health Accreditation : EHA)
วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2565
..เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2565 เวลา 14.00 น. เทศบาลตำบลเฝ้าไร่ โดย นายสุภี นะธิศรี นายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่ เข้ารับการประเมินมาตรฐานคุณภาพระบบบริการอนามัยสิ่งแวดล้อมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น(Environmental Health Accreditation : EHA)โดยมี นายบัน ยีรัมย์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดหนองคาย เป็นประธานผู้ตรวจประเมิน ซึ่งในการประเมินในครั้งนี้ นายยุทธนา ศรีสมบูรณ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่ และ นางสาวกัญญาวรรณ ปัญญาวัน นักวิชาการสาธารณสุข และ ส.ต. สฤษดิ์ นิกะแสน นักจัดงานเทศกิจ นำเสนอข้อมูลของเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ต่อคณะกรรมการ ณ ห้องประชุมพอเพียง สำนักงานเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ โดยผลการประเมินของเทศบาลตำบลเฝ้าไร่ในครั้งนี้ ผ่านการประเมินระดับเกียรติบัตรรับรอง
โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้
วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2565
...วันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นายสุภี นะธิศรี นายกเทศมนตรีตำบลเฝ้าไร่ มอบหมายให้ นางสาวจันทร์นิภา ประหยัด ผู้อำนวยการกองคลัง พร้อมเจ้าหน้าที่กองคลัง ออกรับชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างเคลื่อนที่ ตาม “โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้” ณ ศาลากลางบ้านบ้านภูเงิน หมู่ที่ 11 ตำบลเฝ้าไร่ อำเภอเฝ้าไร่ จังหวัดหนองคาย เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน โดยออกให้บริการชำระภาษีฯ ตั้งแต่เวลา 16.30 น.- 20.00 น.
... อ่านทั้งหมด