ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ » 1 |  2 | 3 |
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการตั้งงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อสมทบกองทุน พ.ศ.2561 (12/02/2562)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 (21/01/2562)
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็นร่างข้อบัญญัติขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัขและแมว พ.ศ.2561 (27/11/2561)
ประชาสัมพันธ์ เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์สมัยสามัญสมัยที่ 4 ประจำปี พ.ศ.2561 (17/10/2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่องกำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ เพื่อขอรับเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (01/10/2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่อง การจัดตั้งศูนย์รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์หรือหน่วยเคลื่อนที่เร็ว เพื่อแจ้งแบาะแสการลักลอบทิ้งขยะมูลฝอยในพื้นที่สาธารณะ (06/09/2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด และการจัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท (06/09/2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่องการจัดการขยะมูลฝอย ณ แหล่งกำเนิด และการจัดให้มีภาชนะรองรับขยะมูลฝอยแบบแยกประเภท (06/09/2561)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ประจำปีงบประมาณ 2561 (13/07/2561)
ประชาสัมพันธ์แผ่นพับการสร้างความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ (28/12/2560)