ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 |
ประกาศขยายกรอบเวลาแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.2561-2565) เป็นแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ (29/12/2564)
รายงานผลการประเมินโครงการสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ ณ จุดบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ส.2564 (11/10/2564)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 (07/09/2564)
ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่องห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือนำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริารส่วนตำบลทอนหงส์ (16/04/2564)
การรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม 2563 (09/11/2563)
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 (04/09/2563)
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช ประจำปี 2562 (11/11/2562)
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช พ.ศ. 2558 (18/07/2562)
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ.2544 (07/06/2562)
ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 (07/05/2562)