ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
สสปท. จัดโครงการอบรม "ปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2563" (24/06/2563)
ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา เข้าร่วมจัดนิทรรศการสัปดาห์ความปลอดภัย (22/06/2563)
สสปท. จัดอบรมหลักสูตร “การบริหารความเสี่ยง” ให้กับผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ (19/06/2563)
จัดอบรม “การป้องกัน การปราบปรามการทุจริต และการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” (04/06/2563)
จัดกิจกรรมเนื่องในวันครบรอบปีที่ 5 การจัดตั้งสถาบันฯ ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัยฯ (22/05/2563)
ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยและอาชีวอนามัยภูมิภาค จังหวัดสงขลา จัดตั้ง"ตู้อิ่มสุข"หน้าอาคารสำนักงาน (18/05/2563)
ประชุมคณะกรรมการดำเนินกิจกรรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ครั้งที่ 2/2563 (24/04/2563)
ศูนย์ส่งเสริมความปลอดภัยฯ สงขลา จัดทำหน้ากาก Face Shield มอบให้โรงพยาบาลในจังหวัดสงขลา (08/04/2563)
จัดประชุมการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อร่างมาตรฐานการจัดเก็บสารเคมีอันตราย (10/03/2563)
ร่วมการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2563 (04/03/2563)