ข่าวประชาสัมพันธ์
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
สสปท.จัดอบรมผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เพื่อเตรียมพร้อมการใช้งานระบบสำนักงานอิเล็กทรอนิคส์ (E-Office) เพื่อบริหารจัดการในองค์กร (26/09/2562)
ร่วมพิธีเปิดงาน “นิคมอุตสาหกรรมสินสาคร ต้นแบบการส่งเสริมมาตรฐานแรงงานไทยสู่สากล” (25/09/2562)
ร่วมพิธีเปิดงาน "วันความปลอดภัยในการทำงาน" ณ บริษัท อาหารยอดคุณ จำกัด (13/09/2562)
ร่วมพิธีมอบรางวัล "สถานศึกษาปลอดภัยดีเด่น" ประจำปี 2562 จัดโดยกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน (13/09/2562)
อบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หัวข้อ “การทำงานบนที่สูง” รุ่นที่ 3 (13/09/2562)
จัดประชุมสัมมนาผลการดำเนินงานแผนประสานความร่วมมือการมีส่วนร่วมภาคีเครือข่ายภาคใต้ ประจำปี 2562 (12/09/2562)
จัดประชุมการประชาพิจารณ์เพื่อรับฟังความคิดเห็นสำหรับ "ร่างคู่มือการดำเนินงานตามข้อกำหนดการจัดการความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูง" (09/09/2562)
ร่วมพิธีมอบรางวัล Thailand Labour Management Excellence Award 2019 (09/09/2562)
ร่วมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันประจำปี 2562 “รวมพลัง...อาสาสู้โกง” (06/09/2562)
อบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน หัวข้อ “การทำงานบนที่สูง” รุ่นที่ 2 (06/09/2562)