สัญญาอื่นๆ
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล หรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา (โครงการจัดทำมาตรฐาน/องค์ความรู้ความปลอดภัยทางถนนสำหรับสถานประกอบกิจการขนส่ง) (03/09/2561)
สัญญาซื้อขาย (โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) (31/05/2561)
สัญญาจ้างทั่วไป (โครงการทำระบบบริหารการจัดการองค์กร) (02/04/2561)