- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | หน้าถัดไป
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ายกสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตรจำนวน 1คันด้วยวิธีประกวดราคาe-bidding (06/03/2563)
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก (30/09/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมซับเมอร์ส(ปั๊มบาดาล) หมู่ที่ ๑๗ บ้านวังขอนเทิดพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25/09/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บริเวณคลองห้วยหวาย หมู่ที่ ๙ บ้านหนองสะแก ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/09/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝายคลองห้วยหวายและซ่อมแซมถนนบริเวณนานายไพบูลย์ เพชรสุภาพ หมู่ที่ ๕ บ้านเกาะแก้ว ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/09/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/09/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณหน้าไร่นายเฉลียว หมู่ที่ ๑ บ้านคลองกระจัง ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/09/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนท่อ คสล.แทนของเดิม บริเวณสี่แยกคลองโปร่ง หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองดู่ ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24/09/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อและวัสดุการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาคลัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/09/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23/09/2562)