ประกาศประกวดราคา สอบราคา
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยพาราแอส-ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๗ บ้านยาง ถึงหมู่ที่ ๑๙ บ้านม่วงใหม่ (20/12/2561)
ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยพาราแอส-ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๗ บ้านยาง ถึงหมู่ที่ ๑๙ บ้านม่วงใหม่ (ต่อ) (20/12/2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง (13/12/2561)
ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล พร้อมป้ายชื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (31/08/2561)