กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) (11/11/2564)
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน (11/11/2564)
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายทับไชยา-หินกอง บ้านพรุตาโรย หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง (11/07/2562)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างทางผิวจราจรแอลฟัลติกคอนกรีต สายทับไชยา-หินกอง บ้านพรุตาโรย หมู่ที่ 5 ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/06/2562)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างทางผิวจราจรแอลฟัลติกคอนกรีต สายทับไชยา-หินกอง บ้านพรุตาโรย หมู่ที่ 5 ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (27/06/2562)