- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 (08/11/2564)
พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ (11/07/2562)
พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒ (11/07/2562)
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (11/07/2562)
พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2560 (11/07/2562)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 (27/06/2562)
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 (27/06/2562)
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 (27/06/2562)
พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 (27/06/2562)
พระราชบัญญัติสภาตําบล องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (27/06/2562)