อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหน้าที่ที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินการ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๗ (27/05/2563)
พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 (14/03/2562)
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองหล่มสัก (14/03/2562)