- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน (24/07/2562)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (11/07/2562)
แผนการจัดหาพัสดุ 2562 (11/07/2562)
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2562 (11/07/2562)
พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (11/07/2562)
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน เรื่องผลการคัดเลือกองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ 2561 (11/07/2562)
วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน (11/07/2562)