ด้านการติดตามและประเมินผลการปฎิบัติงานของหน่วยงาน
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน เรื่องผลการคัดเลือกองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ 2561 (11/07/2562)