คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
หน้าผลลัพธ์ »  1 | 2 | 3 | 4 |
คำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ (05/01/2565)
คำสั่ง อบต.ทอนหงส์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ (08/12/2560)
คำสั่ง อบต.ทอนหงส์ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ลงนามในใบเสร็จรับเงิน (02/10/2560)
คำสั่ง อบต.ทอนหงส์ เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน (02/10/2560)
คำสั่ง อบต.ทอนหงส์ เรื่องแต่งตั้งพนักงานประเมิน พนักงานสำรวจและเจ้าหน้าที่รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ (02/10/2560)
คำสั่ง อบต.ทอนหงส์ เรื่องการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ (04/01/2560)
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ (09/12/2559)
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ (06/08/2558)
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร (06/08/2558)
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ (06/08/2558)