- ไม่ได้กำหนดหมวดหมู่ -
หน้าผลลัพธ์ »  1 |
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 (10/11/2564)
ข้อบัญญัติงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 (09/04/2564)
แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565 เพิมเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 (28/10/2563)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 (14/09/2563)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 (27/06/2562)
แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี (27/06/2562)
แผนการดำเนินงานปี 2561 (27/06/2562)
แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต (พ.ศ. 2562-2564) (27/06/2562)
แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) (27/06/2562)
แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) (27/06/2562)