สัญญาอื่นๆ
สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล หรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา (โครงการจัดทำมาตรฐาน/องค์ความรู้ความปลอดภัยทางถนนสำหรับสถานประกอบกิจการขนส่ง) วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาซื้อขาย (โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างทั่วไป (โครงการทำระบบบริหารการจัดการองค์กร) วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด