ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกไฮดรอลิคพร้อมกระเช้าซ่อมไฟฟ้ายกสูงไม่น้อยกว่า 12 เมตรจำนวน 1คันด้วยวิธีประกวดราคาe-bidding วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2563 
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมซับเมอร์ส(ปั๊มบาดาล) หมู่ที่ ๑๗ บ้านวังขอนเทิดพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมท่อระบายน้ำ บริเวณคลองห้วยหวาย หมู่ที่ ๙ บ้านหนองสะแก ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเปลี่ยนท่อ คสล.แทนของเดิม บริเวณสี่แยกคลองโปร่ง หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองดู่ ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณหน้าไร่นายเฉลียว หมู่ที่ ๑ บ้านคลองกระจัง ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมฝายคลองห้วยหวายและซ่อมแซมถนนบริเวณนานายไพบูลย์ เพชรสุภาพ หมู่ที่ ๕ บ้านเกาะแก้ว ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารร่างข้อบัญญัติและข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังขอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๔๖ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเสริมประสบการณ์ระดับปฐมวัย ๓-๕ ปี ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังขอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๑๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองดู่ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๓๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อ-วัสดุการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสรวง จำนวน ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อและวัสดุการเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาคลัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๔๘ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อ-อุปกรณ์การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงชุม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๓๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสวรรค์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๓๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเกาะแก้ว ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๒๙ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสื่อและอุปกรณ์การเรียนการสอน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคลองกระจัง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ จำนวน ๕๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน ๕ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน ๕ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ จำนวน ๕ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมและปรับปรุงชุดแม่ข่ายระบบกระจายเสียงไร้สายและชุดลูกข่ายรับสัญญาณไร้สาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ กองคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๓ รายการ สำนักปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๓ รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๖ รายการ สำนักงานปลัด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน ๒๓ รายการ กองสวัสดิการสังคม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างต่ออายุโดเมนและพื้นที่เว็บไซต์แบบมาตรฐาน klongkrajang.go.th โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม (นม) ยู เอช ที รสจืด ชนิดกล่อง ขนาดบรรจุ ๒๐๐ ซีซี ตรานมโรงเรียน จำนวน ๓๙ วัน สำหรับปิดภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ รวมจำนวนเด็กทั้งหมด ๑,๒๕๒ คน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน ๖ รายการ กองช่าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านวังขอน จำนวน ๖๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสรวง จำนวน ๖๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองสรวง จำนวน ๖๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสวรรค์ จำนวน ๖๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพแวดล้อมของผู้สูงอายุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกพร้อมปรับเกลี่ยแต่งเรียบ ขนาด ๔.๐๐?๒๕๐ ม.ถนนสายสระประปา-ถนนหินคลุกใหม่ หมู่ที่ ๔ บ้านม่วงชุม ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง เรื่อง ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างถ่ายเอกสารร่างและเข้าเล่มแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบคลองชะออมฝั่งทิศตะวันตก หมู่ที่ ๑๘ บ้านวังขอนเทิดพระเกียรติ ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น สายมอดินแดง-หนองสะแก หมู่ที่ ๙ บ้านหนองสะแก ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายวังขอน - ศิลาทิพย์ หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังขอน ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองดู่ ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคนม หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองสานพัฒนา ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองพลังไฟฟ้า หมู่ที่ ๗ บ้านโคกสุข ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายเกษตรนคร หมู่ที่ ๔ บ้านม่วงชุม ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายสวนไผ่ หมู่ที่ ๓ บ้านมอดินแดง ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
จ้างก่อสร้างถนนลูกรังพร้อมบดอัดแน่น สายมอดินแดง-หนองสะแก หมู่ที่ 9 บ้านหนองสะแก ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายเรียบคลองชะออมฝั่งทิศตะวันตก หมู่ที่ 18 บ้านวังขอนเทิดพระเกียรติ ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายคลองพลังไฟฟ้า หมู่ที่ 7 บ้านโคกสุข ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศจ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายวังขอน - ศิลาทิพย์ หมู่ที่ 10 บ้านวังขอน ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2562-06-26] วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศ จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังสายโคนม หมู่ที่ 16 บ้านคลองสานพัฒนา ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [2562-06-26] วันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงซ่อมแซมท่อ คสล.พร้อม อาคารท้ายน้ำ-เหนือน้ำ คลองไข่เน่า หมู่ที่ ๖ บ้านโนนทอง ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหาร,อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๘๐ คนๆละ ๗๕.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดย วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหาร,อาหารว่างพร้อมเครื่องดื่ม โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการประชาคมแผนพัฒนาท้องถิ่นระดับตำบลเพื่อทบทวนแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) ประจำปี ๒๕๖๒ ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๒ จำนวน ๑๘๐ คนๆละ ๗๕.- บาท รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย โดย วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออาหารเสริม(นม) พาสเจอร์ไรส์ สำหรับโรงเรียนสังกัด สพฐ. จำนวน ๘ โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนปฐมวัยจำนวน ๘ ศูนย์ สังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองกระจัง จำนวนเด็กทั้งหมด ๑,๓๑๐ คน ประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๒ ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ระหว่างว วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างรถตู้ปรับอากาศพร้อมน้ำมันโครงการเข้าร่วมกิจกรรมในช่วงพระราชพิธีพระบรมราชาภิเษก ณ จังหวัดเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ ในวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงชุม หมู่ที่ ๔ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕ บ้านเกาะแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒ หมู่บ้าน ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำ/เครื่องดื่ม/น้ำแข็ง/วัสดุอุปกรณ์อื่นและวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างโครงการโครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันโครงการวันผู้สูงอายุแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๒ หมู่บ้าน ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อธงตราสัญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ธงชาติไทย และเสาไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับผู้ร่วมงานโครงการเข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพัดลมไอน้ำ พร้อมติดตั้ง ตามโครงการเข้าร่วมพิธีพลีกรรมตักน้ำจากแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัคซีนสำหรับสุนัขและแมวโครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้าฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โคมไฟฟ้าสาธารณะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง,เครื่องดื่มบำรุงร่างกาย โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอศรีเทพ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดนักกีฬาและอุปกรณ์กีฬาโครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอศรีเทพ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารสำเร็จรูป สำหรับนักกีฬา โครงการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์อำเภอศรีเทพ ประจำปี ๒๕๖๒ จำนวน ๙๐ คนๆละ ๕๐.- บาท/วัน/คน เป็นจำนวน ๓ วัน รายการอาหาร ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพา วันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างออกแบบโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านม่วงชุม ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการ จำนวน ๓ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์คันอ่างร่องแฟ่บ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองสรวง ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงบ่อบาดาลระบบประปาหมู่บ้าน (กลุ่มป่าถั่ว) หมู่ที่ ๑ ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างฝายหินทิ้ง หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองสานพัฒนา ขนาด ๔.๐๐ เมตร ยาว ๑๓ เมตร ทางขึ้นลงข้างละ ๓ เมตร รวมทั้งหมดยาว ๑๙ เมตร ก่อสร้างบริเวณไร่นายสุทัศ (กลุ่มโคกตายอ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกรดเรียบและบดอัดแน่น สายหนองสะแก - ซับมะกรูด หมู่ที่ ๙ บ้านหนองสะแก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกรดเรียบและบดอัดแน่น ขนาด ๔.๐๐x๔๖๐ ม.สายบ่อหลวง - สี่แยกเกษตรนคร หมู่ที่ ๔ บ้านม่วงชุม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกรดเรียบและบดอัดแน่น ขนาด ๔.๐๐x๔๖๐ ม. สายเขาคลัง - โคกสุข (คลองลอย) หมู่ที่ ๘ บ้านเขาคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกรดเรียบและบดอัดแน่น ขนาด ๔.๐๐x๔๖๐ ม.สายโคกสุข - แม่น้ำป่าสัก หมู่ที่ ๗ บ้านโคกสุข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกรดเรียบและบดอัดแน่น ขนาด ๔.๐๐x๔๖๐ ม.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑ บ้านคลองกระจัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ระกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกรดเรียบและบดอัดแน่น สายนาสวรรค์-เขาเขียว หมู่ที่ ๑๒ บ้านนาสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกรดเรียบและบดอัดแน่น สายกลุ่มแสนสบาย แยกลาดยางสาย ๒๐๐๙ เกาะแก้ว - ห้วยทราย หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกรดเรียบและบดอัดแน่น สายวังควาย - ซับปลากั้ง หมู่ที่ ๑๘ บ้านวังขอนเทิดพระเกียรติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกรดเรียบและบดอัดแน่น ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๔ บ้านเนินโบสถ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของรางวัลและอุปกรณ์การจัดการแข่งขันโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนในตำบลคลองกระจัง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มและน้ำแข็งสำหรับผู้ร่วมงานโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนในตำบลคลองกระจัง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำอาหารกลางวันสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการแข่งขันกีฬาเด็กและเยาวชนในตำบลคลองกระจัง ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกบดอัดแน่นภายในหมู่บ้าน ขนาด ๔.๐๐x๒๒๙.๐๐ ม. หมู่ที่ ๑๖ บ้านคลองสานพัฒนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก สายศาลเจ้าพ่อศรีเทพ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองสรวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ บ้านมอดินแดง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านเกาะแก้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านโนนทอง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ บ้านเขาคลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังขอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองปากบำหรุ หมู่ที่ ๒ บ้านหนองสรวง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองขมิ้น (ตอนที่ ๒) หมู่ที่ ๑๑ บ้านคลองดู่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประดับตกแต่งขบวนแห่ พร้อมชุดแต่งตัวธิดาและริ้วขบวน โครงการบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขนมจีน สำหรับเข้าร่วมพิธีบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ โครงการบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างประกอบอาหารสำเร็จรูปสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการบวงสรวงเจ้าพ่อศรีเทพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองซับสำโรง หมู่ที่ ๑ บ้านคลองกระจัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศยกเลิกประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกโครงการ จ้างเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการด้านสังคม จำนวน 2 ชุด โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ในวันที่ 12 มกราคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ ๑๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดจ้างขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่่ที่ ๑๔ บ้านคลองวังเกวียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็งสำหรับเด็ก เจ้าหน้าที่ และผู้ร่วมโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อของเล่นเสริมพัฒนาการและทักษะตามโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างอาหารกลางวันสำหรับเด็ก เจ้าหน้าที่ และผู้ดำเนินโครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการด้านสังคม จำนวน ๒ ชุด โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตกแต่งเวทีและจัดสถานที่โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ในวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำ/เครื่องดื่ม/น้ำแข็ง/วัสดุอุปกรณ์อื่นและวัสดุอุปกรณ์ไฟฟ้าส่องสว่างโครงการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV พร้อมติดตั้ง วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 18 บ้านวังขอนเทิดพระเกียรติ ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 15 บ้านวังด่าน ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 11 บ้านคลองดู่ ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 17 บ้านวังขอนพัฒนา ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 14 บ้านเนินโบสถ์ ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 16 บ้านคลองสานพัฒนา ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 12 บ้านนาสวรรค์ ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 10 บ้านวังขอน ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถยนต์ กฉ ๔๖๕๔ พช. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำ คสล.บริเวณหน้าโรงเรียนบ้านม่วงชุม หมู่ที่ 4 บ้านม่วงชุม ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 13 บ้านวังไทร พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.อัดแรง ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด 4.00x81x0.15 ม. สายหน้าบ้านนายทองคูณ วงษ์คำจันทร์ พร้อมลงลูกรังไหล่ทาง หมู่ที่ 13 บ้านวังไทร ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 9 บ้านหนองสะแก ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านโนนทอง ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านเกาะแก้ว ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมหินผุภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองสรวง ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านคลองกระจัง ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถบรรทุกน้ำ บบ 7628 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดชื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2561 ตอน 2 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคาจัดชื้อจัดจ้าง เดือนกันยายน พ.ศ. 2561 ตอน 1 วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดชื้อจัดจ้างของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลคลองกระจัง จำนวน 8 แห่ง วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อสื่อการเรียนรู้ฯ ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองกระจัง จำนวน 8 แห่ง วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดจ้างประกอบอาหารสำเร็จรูปกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.คลองกระจัง จำนวน 8 แห่ง วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จัดชื้อจัดจ้างเดือนสิงหาคม 2561 (ระหว่าง 1-31 ส.ค. 61) วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจำนวนเงิน (47,400.- บาท) วันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 28 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (ร้านวันชัย 21,133.- บาท) วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ของศูนย์บริการคนพิการฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 27 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์ บม 1471 พช โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมรถบรรทุกน้ำ บบ 7628 โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจำนวนเงิน วันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาถ่ายเอกสารพร้อมเข้าเล่มข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกรดเรียบและบดอัดแน่นขนาด 4.00x577 ม. สายคลองสาน-หนองหัววัว หมู่ที่ 16 บ้านคลองสานพัฒนา ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกรดเรียบและบดอัดแน่นขนาด 4.00x577 ม. สายแยกลาดยาง-ศิลาทิพย์ไปคลองสาน หมู่ที่ 16 บ้านคลองสานพัฒนา ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกรดเรียบและบดอัดแน่นขนาด 5.00x920 ม. สายวังด่าน-โคกหิน หมู่ที่ 15 บ้านวังด่าน ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาโครงการปรับปรุงถนนหินคลุกพร้อมปรับเกรดเรียบและบดอัดแน่นขนาด 6.00x650 ม. สายม่วงชุม-เขาหางตลาด หมู่ที่ 4 บ้านม่วงชุม ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาโครงการขุดลอกสระเก็บน้ำสาธารณะประโยชน์ หมู่ที่ 14 บ้านเนินโบสถ์ ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองปากบำหรุ หมู่ที่ 2 บ้านหนองสรวง ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองซับสำโรง หมู่ที่ 1 บ้านคลองกระจัง ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองขมิ้น(ตอนที่ 2) หมู่ที่ 11 บ้านคลองดู่ ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลองทุ่งนาดี หมู่ที่ 17 บ้านวังขอนพัฒนา ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาโครงการขุดลอกคลอง(เพื่อส่งน้ำใช้ในการทำเกษตรกรรม) หมู่ที่ 7 บ้านโคกสุก ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาลงนามถวายพระพร เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 มีพระชนมายุครบ 66 พรรษา ในวันที่ 28 กรกฎาคม 2561 ในหน้าหนังสือพิมพ์เสียงชุมชน ฉบับพิเศษ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุเพื่อใช้ในโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์โครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาแตรวงโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาประดับตกแต่งรถต้นเทียนโครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำดื่มพร้อมน้ำแข็ง โครงการแห่เทียนจำนำพรรษา ประจำปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง/หล่อลื่น สำหรับใช้ในการตัดหญ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิง สำหรับใช้ในการพ่นสารเคมีกำจัดยุงลาย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 15 บ้านวังด่าน ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 บ้านหนองสรวง ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุก สายข้างวัดสรวงสวรรค์(ใน) ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 2 บ้านหนองสรวง ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างเหมาซ่อมแซมถนนหินคลุกภายในหมู่บ้าน ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 8 บ้านเขาคลัง ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนสายเกษตรกรรม (ถนนสายเตากลาง-หนองสะแก) และคลองกระจัง ซับสำโรง ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 1 บ้านคลองกระจัง ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมถนนหินคลุก กลุ่มโคกเทอร์เลอร์ และกลุ่มนายประยูร สร้างคำ หมู่ที่ 17 บ้านวังขอนพัฒนา ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนสายเกษตรกรรม (ถนนสายเตากลาง-หนองสะแก) และคลองกระจัง ซับสำโรง ในส่วนที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 1 บ้านคลองกระจัง ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาประกอบอาหารสำเร็จรูปของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาสวรรค์ จำนวน ๖๐ วันทำการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2560  ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนหินคลุกสายสวนไผ่ หมู่ที่ ๓ บ้านมอดินแดง ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ... เชื่อมโยง
จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรในส่วนที่ชำรุดเสียหาย หมู่ที่ 11 บ้านคลองดู่ ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการ จำนวน ๓ หลัง ตามรายละเอียดแนบท้าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อปรับสภาพที่อยู่อาศัยคนพิการ จำนวน ๓ หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยางเรเดียล ๑๙๕-๑๔ รถยนต์ กข ๓๔๗๑ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองซับสำโรง หมู่ที่ ๑ บ้านคลองกระจัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองซับสำโรง หมู่ที่ ๑ บ้านคลองกระจัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองซับสำโรง หมู่ที่ ๑ บ้านคลองกระจัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างโครงการขุดลอกคลองซับสำโรง หมู่ที่ ๑ บ้านคลองกระจัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ... เชื่อมโยง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ บ้านวังขอน ตำบลคลองกระจัง อำเภอศรีเทพ จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด