ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกืน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเขียว ๑ สังกัด อบต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2564 
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาดไม่เกืน ๕๐ คน (ฐานรากแผ่) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านในเขียว ๑ สังกัด อบต.ทอนหงส์ อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2564 
... อ่านทั้งหมด