ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้ัรบคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส ๓ (เดือนเมษายน ถึง เดือนมิถุนายน ๒๕๖๕) วันที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญา หรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือนตุลาคม ๒๕๖๓ ถึง เดือนธันวาคม ๒๕๖๓ ) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง จำนวน ๒ คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔ ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐของเทศบาลเมืองหล่มสัก อำเภอหล่มสัก จังหวัดเชรบูรณ์ วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศเทศบาลเมืองหล่มสัก เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ ๔ (เดือนกรกฎาคม ถึง เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๓) วันที่ 26 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๓ วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจัดซื้ออาหารเสริม(นม)โรงเรียน สำหรับภาคเรียนที่ ๑/๒๕๖๓ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
เรื่อง ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือนมกราคม ถึง เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๓) วันที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
การประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด