ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2561 - ปัจจุบัน สำนักงานสถิติจังหวัดร้อยเอ็ดยังไม่มีการสอบราคา ประกวดราคาจัดซืือจัดจ้าง วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2563 
... อ่านทั้งหมด