ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกาศจ้างเหมาโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้รถโดยสารสาธารณะในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2   ... อ่านต่อ
ใบเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้รถโดยสารสาธารณะในสถานีขนส่งจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2   ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณโครงการ "เสริมสร้างความรู้เพื่อประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วยจอแสดงผลข้อมูลการเดินทางฯ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2"   ... อ่านต่อ
รายงานขออนุมัติซื้อครุภัณฑ์สำหรับใช้ในโครงการ "เสริมสร้างความรู้เพื่อประชาสัมพันธ์ความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนด้วยจอแสดงผลข้อมูลการเดินทางฯ ภายในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย แห่งที่ 2"   ... อ่านต่อ
รายงานการจ้างก่อสร้างปรับปรุงฝ่ายทะเบียนและห้องสุขา   ... เชื่อมโยง
ขออนุมัติจ้างเหมาปรับปรุงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้รถโดยสารสาธารณะในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย   ... อ่านต่อ
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการจ้างเหมาปรับปรุงโครงการเพิ่มประสิทธิภาพและความปลอดภัยในการใช้รถโดยสารสาธารณะในสถานีขนส่งผู้โดยสารจังหวัดเชียงราย   ... อ่านต่อ
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงฝ่ายทะเบียนและสุขา  
รายงานขออนุมัติสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด   ... อ่านต่อ
รายงานขออนุมัติจ้างเหมารักษาความปลอดภัย   ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินจ้างเหมารักษาความสะอาด   ... อ่านต่อ
ตารางแสดงวงเงินจ้างเหมารักษาความปลอดภัย   ... อ่านต่อ
ขออนุมัติดำเนินการสอบราคาจ้างเหมารักษาความสะอาด   ... อ่านต่อ
ขออนุมัติดำเนินการสอบราคาจ้างเหมารักษาความปลอดภัย   ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง จ้างเหมาปรับปรุงและก่อสร้างรั้วสำนักงานฯ 3 ด้าน โดยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (E-bidding)   ... อ่านต่อ
ประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงทาสีภายนอกอาคารที่พักอาศัยข้าราชการของสำนักงานขนส่งจังหวัดเชียงราย   ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด   ... อ่านต่อ
ประกาศจังหวัดเชียงราย เรื่อง จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด