ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพาน คสล. ข้ามคลองแพรกสลอดบริเวณหน้าวัดโสธรนิมิตต์ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมทางเดินเท้าสะพานไม้คลองบางปูซอยเทศบาลบางปู ๑๒๘ (คลองบางปู) บริเวณข้างบ้านเลขที่ ๙/๑ วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อเครื่องดับเพลิงชนิดผงเคมีแห้ง ขนาด ๑๕ ปอนด์ พร้อมตู้เก็บ จำนวน ๕๐๐ ชุด วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) ขนาด ๑ ตัน จำนวน ๑ คัน วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์กีฬาเทศบาลตำบลบางปู วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน วันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อถังขยะพลาสติกอย่างหนา ขนาดความจุไม่ต่ำกว่า ๒๐๐ ลิตร (สีน้ำเงิน) จำนวน ๑,๐๐๐ ใบ วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด ๑๒ ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน ๑ คัน วันที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเทศบาลบางปู ๑๑๑ (เพลินจิต) วันที่ 13 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาซื้อรถยนต์ดับเพลิง ความจุไม่น้อยกว่า ๑๐,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน วันที่ 8 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเขื่อนกันดิน คสล. พร้อมปรับปรุงถนน คสล. คลอง ๑ (ตำหรุ-บางพลี) วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์ และเครื่องพิมพ์พร้อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ครบชุด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารงานของเทศบาลตำบลบางปู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ ... เชื่อมโยง
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงทางเท้า คสล. เทศบาลบางปูซอย ๖๖ (มูลนิธิศิริวัฒนา) วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเทศบาลบางปู ๔๗ สายหลัก และซอยย่อยทั้ง ๒ ฝั่ง วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยหมู่บ้านคลองเสาธง (ฝั่งน้ำเค็ม) วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาลบางปู ๑๓๐ (บุญถิ่นอัตถากร) วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมปรับปรุงถนน คสล.ซอยนวลเนตร สายเมนฝั่งทิศตะวันตก วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเทศบาลบางปู ๔๗ (เชื่อมถนนการเคหะ) วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตซอยเทศบาลบางปู ๙๖ (วัดศรีจันทร์ประดิษฐ์) เชื่อมก่อสร้างถนน คสล.ซอยเทศบาลบางปู ๙๘ (คลองคอต่อ) วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด