กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน วันที่ 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายทับไชยา-หินกอง บ้านพรุตาโรย หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง วันที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างทางผิวจราจรแอลฟัลติกคอนกรีต สายทับไชยา-หินกอง บ้านพรุตาโรย หมู่ที่ 5 ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างทางผิวจราจรแอลฟัลติกคอนกรีต สายทับไชยา-หินกอง บ้านพรุตาโรย หมู่ที่ 5 ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) วันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด