กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง และสัญญาที่ได้มีการอนุมัติสั่งซื้อหรือสั่งจ้าง เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
สัญญาจ้างก่อสร้างจ้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกสองรัก (วังลุง) โดยซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านน้ำตก-บ้านวังลุง หมู่ที่ 6 วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนสายแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.ถ.91-007 สายสี่แยกชุมขลิง ถึงสายม.วลัยลักษณ์ ข้านชุมขลิง หมู่ที่ 8 ตำบลทอนหงส์ วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผุู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกสองรัก (วังลุง) โดยซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านน้ำตก-บ้านวังลุง หมู่ที่ 6 วันที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์เสนอราคาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนสายแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.ถ.91-007 สายสี่แยกชุมขลิง ถึงสายม.วลัยลักษณ์ ข้านชุมขลิง หมู่ที่ 8 ตำบลทอนหงส์ วันที่ 16 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศเชิญชวนเสนอราคา วันที่ 6 ธันวาคม พ.ศ. 2564 องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์เชิญชวนเสนอราคาก่อสร้างพัฒนาแหล่งท่องเที่ยว น้ำตกสองรัก (วังลุง) โดยซ่อมแซมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีตสายบ้านน้ำตก-บ้านวังลุง หมู่ที่ 6 ... อ่านต่อ
สัญญาจ้างก่อสร้างซ่อมสร้างถนนสายแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสสายทาง นศ.ถ.91-007 สายสี่แยกชุมขลิง ถึงสายม.วลัยลักษณ์ ข้านชุมขลิง หมู่ที่ 8 ตำบลทอนหงส์ วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด