กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลข่าวสารส่วนบุคคล พ.ศ.2562 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพิจารณาชี้ขาดการยุติข้อพิพาทระหว่างงานของรัฐและการดำเนินคดี พ.ศ.2561 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการบริการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2562 วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2562 วันที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ระเบียบกรมปศุสัตว์ว่าด้วยการทำลายเนื้อสัตว์ของกลางที่ได้จาการยึดหรืออายัดตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ.2562 วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 วันที่ 21 มกราคม พ.ศ. 2562 
พระราชบัญญัติเงินทดแทน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2561 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติเงินทดแทน พ.ศ.2537 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526 วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
กฏกระทรวงกำหนดลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๑ วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 6 พ.ศ.2552 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจัดข้าราชการส่วนท้องถิ่นเข้าพักอาศัยในที่พักขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 วันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2561 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2552 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่อง การใช้น้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่อง การใช้น้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายให้แก่อาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2560 วันที่ 12 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องการจัดการมูลฝอย พ.ศ.2560 วันที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
พระราชกฤษฎีกา ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ (ฉ.9) พ.ศ.2560 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ.2510 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2508 วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด