กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
แนวทางการพิจารณาการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
หนังสือกฎหมายสำหรับการปฏิบัติหน้าที่ เล่ม ที่ 2 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
กฎหมายเเละระเบียบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่สมาชิกสภาฯ เล่ม 1 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
หลักเกณฑ์การเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มพนักงานครูเทศบาลที่ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแ วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของเทศบาล และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวนการลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2562 และประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออก วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคล (แก้ไขเพิ่มเติม) พ.ศ.2563 ลว.2 มิ.ย.2563 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ประกาศ ก.ท.จ.ปราจีนบุรี เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2563 ลว.2 มิ.ย.2563 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 (แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 14) พ.ศ.2562 วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด