กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
เรื่อง หลักเณฑ์และเงื่อนไขในการสอบสวน การลงโทษทางวินัย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการให้ออกจากราชการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาล (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๓ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับและการเลื่อนขั้นเงินเดือน (ฉบับที่ ๑๑) พ.ศ.๒๕๖๒ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการคัดเลือกเพื่อเลื่อนและแต่งตั้งพนักงานเทศบาลตำแหน่งประเภททั่วไปและประเภทวิชาการให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๖๒ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการสอบแข่งขัน พ.ศ.๒๕๖๐ วันที่ 9 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
สรุปมติ (ค.ร.ม.) วันที่ 24 ตุลาคม 2561 วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ผลการประชุมระหว่างนายกรัฐมนตรีกับผู้ว่าราชการจังหวัด ผู้แทนภาคเอกชน ผู้บริหารท้องถิ่น และผู้แทนเกษตรกร เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง ๑ และกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ๑ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
การปรับปรุงคณะรัฐมนตรีเกี่ยวกับการดำเนินคดีอาญา คดีเพ่ง และคดีปกครองฯ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด