กฏ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7(4)
พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2558 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. 2554 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน พ.ศ. 2542 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติองค์การมหาชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กฎกระทรวงกำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ. 2560 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา พ.ศ. 2560 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2560 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กฎกระทรวงกำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ. 2560 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด