อำนาจหน้าที่ ม.7(2)
ประกาศจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่อง โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดําเนินงาน สรุปอํานาจหน้าที่ที่ที่สําคัญและวิธีการดําเนินการ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัด พ.ศ. ๒๕๔๗ วันที่ 27 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
อำนาจหน้าที่ของเทศบาลเมืองหล่มสัก วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ.2496 และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ 13 พ.ศ.2552 วันที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด