เอกสารอื่นๆ ที่ต้องรายงาน
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองหล่มสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ วันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองหล่มสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๔ ในวันที่ ๑๓ พฤษภำคม ๒๕๖๔ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองหล่มสัก ครั้งแรก ในวันที่ ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๔ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองหล่มสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองหล่มสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองหล่มสัก สมัยวิสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองหล่มสัก สมัยสามัญ สมัยที ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานผลการดำเนินโครงการ/มาตรการ/กิจกรรม ตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตภาครัฐประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ ของเทศบาลเมืองหล่มสัก วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... เชื่อมโยง
รายงานการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองหล่มสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๓ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองหล่มสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๓ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองหล่มสัก สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๓ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ วันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การประชุมสภาเทศบาลเมืองหล่มสัก วันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การประชุมสภาเทศบาลเมืองหล่มสัก วันที่ 30 ตุลาคม 2562 วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
การประชุมสภาเทศบาลเมืองหล่มสัก วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองหล่มสัก วันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองหล่มสัก วันที่ 15 สิงหาคม 2560 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
รายงานการประชุมสภาเทศบาลเมืองหล่มสัก วันที่ 10 สิงหาคม 2560 วันที่ 22 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
... อ่านทั้งหมด