สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2565 วันที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2565 วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2565 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
รายงานการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2565 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2565 วันที่ 22 กรกฎาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2565 วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
รางานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (สขร.) ประจำเดือนมีนาคม 2565 วันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2565 วันที่ 2 มีนาคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2565 วันที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
รายงานผลการจัดซื้อจ้างประจำเดือนธันวาคม 2564 วันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนตุลาคม 2564 วันที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกันยายน 2564 วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2564 วันที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 วันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 วันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ.2564 วันที่ 2 มิถุนายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือนเมษายน 2564 วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2564 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกุมภาพันธ์ 2564 วันที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานของรัฐ ประจำเดือนมกราคม 2564 วันที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2563 วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2563 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2563 วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 วันที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2563 ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563 ... อ่านต่อ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2563 วันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2563 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ..2563 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2563 วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2563 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้าง ประจำเดือน มกราคม 2563 วันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563 วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน ธันวาคม 2562 วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2563  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน พฤศจิกายน 2562 วันที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2562 วันที่ 4 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน กันยายน 2562 วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2562 วันที่ 5 กันยายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2562 วันที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือน มิถุนายน 2562 วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2562 วันที่ 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนเมษายน 2562 วันที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2562 วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562 วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2562 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2561 วันที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2562  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2561 วันที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2561 วันที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2561 วันที่ 3 ตุลาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2561 วันที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผลดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือน กรกฎาคม 2561 วันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อจัด-จ้างประจำเดือนมิถุนายน 2561 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2561 วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนเมษายน 25561 วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 2561 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 วันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนมกราคม 2561 วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนธันวาคม 2560 วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน 2560 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนตุลาคม 2560 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกันยายน 2560 วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2560 วันที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนกรกฎาคม 2560 วันที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนมิถุนายน 2560 วันที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนพฤษภาคม 2560 วันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประกาศผลการดำเนินการจัดซื้อ - จัดจ้างประจำเดือนสิงหาคม 2563   ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด