สิ่งพิมพ์ที่อ้างถึง ม. 7 วรรคสอง ม.9(5)
ประกาศผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น เรื่องห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุก หรือนำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงท้้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบขององค์การบริารส่วนตำบลทอนหงส์ วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2564 
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่องการควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ.2559 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่อง การใช้น้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่องการใช้น้ำประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่องการลดหย่อนภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.2551 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ.2552 วันที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด