คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
คำสั่งแต่งตั้งรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลและเลขานายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ วันที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2565  ... อ่านต่อ
คำสั่ง อบต.ทอนหงส์ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ วันที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คำสั่ง อบต.ทอนหงส์ เรื่องแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ลงนามในใบเสร็จรับเงิน วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คำสั่ง อบต.ทอนหงส์ เรื่องแต่งตั้งพนักงานประเมิน พนักงานสำรวจและเจ้าหน้าที่รับชำระภาษีบำรุงท้องที่ วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คำสั่ง อบต.ทอนหงส์ เรื่องแต่งตั้งพนักงานเจ้าหน้าที่และพนักงานเก็บภาษีโรงเรือนและที่ดิน วันที่ 2 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คำสั่ง อบต.ทอนหงส์ เรื่องการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน :การต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการสถานีบริการน้ำมัน วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่ออายุใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอต่อใบอนุญาตก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนหรือเคลื่อนย้ายอาคาร วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 39 ทวิ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา 39 ทวิ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา 39 ทวิ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา 33 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอใบรับรองการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา 32 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา 22 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา 21 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน : การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งการถมดิน วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน : การแจ้งขุดดิน วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอติดตั้งประปา วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน : การซ่อมแซมไฟฟ้าสาธารณะ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญคณะบุคคลและกิจการร่วมค้า วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
คู่มือสำหรับประชาชน : การจดทะเบียนพาณิชย์ (ตั้งใหม่) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ.2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
คู่มือสำหรับประชาชน : การบริการจัดเก็บขยะมูลฝอย วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน : การชำระภาษีป้าย วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน : การชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน : ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน : การช่วยเหลือและบรรเทาสาธารณภัย วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน : รับสมัครเด็กเพื่อเข้าเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558 
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน : การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชน : การขอข้อมูลข่าวสารทางราชการ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
คู่มือสำหรับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ วันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2558  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด