คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
สรุปวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ กฎกระทรวง หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
Flow Chart วิธี e-bidding และวิธีสอบราคาของกรมบัญชีกลาง วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ขั้นตอนการขอรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ขั้นตอนการให้บริการ (การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม) วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ใบลงนามแสดงเจตจำนงสุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศแนวปฏิบัติการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศแนวปฏิบัติการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศแนวปฏิบัติการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศแนวปฏิบัติการป้องกันการรับสินบน วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศแนวปฏิบัติการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศแนวปฏิบัติการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศมาตรการและแนวทางการต่อต้านการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
Announcement Declaration on Honest Intention to work with Virtue and Transparency 2017 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ประกาศเจตจำนงการบริหารงานฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและโปร่งใสพ.ศ. 2560 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2560 วันที่ 2 เมษายน พ.ศ. 2562  ... เชื่อมโยง
... อ่านทั้งหมด