คู่มือหรือคำสั่ง มาตรา 9 (4)
คู่มือการปฏิบัติงาน ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ อบต.สันติสุข วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการข้อมูลข่าวสาร,เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร อบต.สันติสุข วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
คู่มือการจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2561  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด