แผนงาน โครงการ งบประมาณ มาตรา 9 (3)
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2561 (เพื่อการลงทุนประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง) วันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 วันที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2560-2562 วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2560  ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด