นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เรื่องคำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ ได้แถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ต่อสภาองค์การบริหารนส่วนตำบลทอนหงส์ ในวันที่ 17 มกราคม 2565 ... อ่านต่อ
แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) ขององค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2560-2562) วันที่ 30 พฤษภาคม พ.ศ. 2559  ... อ่านต่อ
คำแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ วันที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2555 นายสันติ ศรีเมือง แถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ เมื่อวันที่ 7 เดือนธันวาคม พ.ศ.2555 ... อ่านต่อ
... อ่านทั้งหมด