นโยบายหรือการตีความ มาตรา 9 (2)
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา วันที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561  ... เชื่อมโยง
นโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก วันที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 นโยบายผู้บริหาร 1.นโยบายด้านการศึกษาและวัฒนธรรม 1.1 พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาในทุกระดับ ทั้งในระบบและนอกระบบ โดยการบูรณาการร่วมกันขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก และสถานศึกษาในเขตตำบล 1.2 พัฒนาและส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนตำบลทุ่งลูกนก และข้างเคียง1.1 พัฒนาและส่งเสริมการศึกษาในทุกระดับ ทั้งในระบบและนอกระบบ โดยการบูรณาการร่วมกันขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก และสถานศึกษาในเขตตำบล 1.2 พัฒนาและส่งเสริมให้มีศูนย์การเรียนรู้ชุมชน เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ของประชาชนตำบลทุ่งลูกนก และข้างเคียง 1.3 สนับสนุนและส่งเสริมการศึกษานอกสถานที่ เพื่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ ที่นอกเหนือจากการเรียนรู้ในตำรา 1.4 อนุรักษ์และสืบสานศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น 1.5 สนับสนุนและส่งเสริมภูมิปัญญาของท้องถิ่น 1.6 สนับสนุนและส่งเสริมการกีฬา และนันทนาการ 2. นโยบายด้านการพัฒนาเศรษฐกิจ 2.1 พัฒนาและส่งเสริมความรู้ด้านวิชาการ ให้แก่เกษตรกร และกลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพของตนเองและกลุ่ม 2.2 สนับสนุนและส่งเสริมการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 2.3 สนับสนุนและส่งเสริมการรวมกลุ่มของเกษตรกรในการประกอบอาชีพต่าง ๆ 2.4 สนับสนุนและส่งเสริมสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของชุมชน 2.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้น 3. นโยบายด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตและสังคม 3.1 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีชมรมผู้สูงอายุ ชมรมผู้พิการในตำบล 3.2 สนับสนุนและจัดสวัสดิการให้แก่ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยโรคเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ตามที่กฎหมายกำหนด 3.3 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพื่อพัฒนาผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ด้อยโอกาสทางสังคม 3.4 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมเพื่อสร้างความผูกพันในระดับครอบครัว 3.5 สนับสนุนและส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพกาย และสุขภาพจิตที่สมบูรณ์แข็งแรง มีความพร้อมอยู่เสมอ 3.6 สนับสนุนและส่งเสริมให้มีกิจกรรมในการแก้ไขปัญหายาเสพติด 3.7 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน 3.8 สนับสนุนและช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาสทางสังคม ให้มีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น 3.9 สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมของกลุ่มสตรีแม่บ้าน 3.10 สนับสนุนและส่งเสริมการรักษาความสงบเรียบร้อย การป้องกันและรักษาความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 3.11 สนับสนุนและส่งเสริมในการป้องกัน และบรรเทาสาธารณภัย 4. นโยบายด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแหล่งน้ำ 4.1 พัฒนาถนนสายหลักภายในหมู่บ้านให้ได้มาตรฐาน 4.2 พัฒนาและปรับปรุงไฟฟ้าสาธารณในชุมชน/หมู่บ้าน ให้ครอบคลุมและเพียงพอ 4.3 พัฒนาและปรับปรุงกิจการประปาหมู่บ้านให้ได้มาตรฐานและครอบคลุม 4.4 พัฒนาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ คูคลอง และระบบชลประทาน เพื่อประโยชน์ทางด้านการเกษตร 5. นโยบายด้านการบริหารจัดการ 5.1 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บภาษี และค่าธรรมเนียมต่าง ๆ 5.2 พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 5.3 พัฒนาและปรับปรุงให้องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก เป็นศูนย์ข้อมูลและศูนย์ประสานระหว่างส่วนราชการทั้งในพื้นที่และนอกพื้นที่ 5.4 พัฒนาและส่งเสริมความรู้ให้แก่คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาท้องถิ่น และบุคลากรของท้องถิ่น 5.5 พัฒนาและปรับปรุงระบบการให้บริการสาธารณให้ครอบคลุม 5.6 พัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ เพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการที่ดี 6. นโยบายด้านการพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 6.1 พัฒนาและปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์ของชุมชน/หมู่บ้าน 6.2 พัฒนาและส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน ต่อการรักษาสิ่งแวดล้อมชุมชน 6.3 พัฒนาและส่งเสริมให้มีการจัดการน้ำเสียของชุมชน 6.4 พัฒนาและบำรุงรักษาแหล่งน้ำ คูคลอง
... อ่านทั้งหมด