พิมพ์  

ผลการพิจารณาฯ ม.9 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 การอนุญาต (การจดทะเบียนพาณิชย์) 6  
2การอนุมัติ (ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา) 5  
3ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
4ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
5ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) 9  
2 นโยบายผู้บริหารท้องถิ่น 7  
3แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2560-2564) 8  
4ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) 9  

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 10  
2 แผนดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 11  
3ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 10  
4แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 11  
5 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) 10  
6 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 10  
7 แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 11  

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1คู่มือสำหรับประชาชน 12  
2 คำสั่งจัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ และแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ 14  
3 1.คู่มือการปฏิบัติงานกองคลัง 2. คู่มือการปฏิบัติงานกองช่าง 3. คู่มือการปฏิบัติงานธุรการ/สารบรรณกลาง (การปฏิบัติงานของศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 4. คู่มือการปฏิบัติงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 13  
4 คำสั่งการให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการและช่วงพักเที่ยง 14  
5 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์ 14  
6 คู่มือการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ระบบ e-Laas 13  
7 คู่มือการปฏิบัติงานการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี 13  
8 คู่มือเจ้าหน้าที่ฝ่ายกฎหมายและคดี 13  

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1มติ ครม. 15  
2 รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2562 เมื่อวันที่ 4 มี.ค.2562 15  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 16  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง (แบบ สขร.1) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2561-กุมภาพันธุ์ 2562 17  
2 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนพฤษภาคม 2565 วันที่ 17 มิถุนายน พ.ศ. 2565 . กองคลัง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แผนการปฏิบัติงานด้านการบริหารจัดการและการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมตำบลหนองหลวง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 18  
2 รายงานสรุปผลการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน โครงการผลิตปิโตรเลียมแหล่งลานกระบือ หนองมะขาม โนนพลวง ทับแรต และบึงช้าง แปลงเอส 1 จังหวัดกำแพงเพชร และสุโขทัย 18  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 มาตรา 9(8) ข้อ 3 การบริหารงานของหน่วยงาน (1) โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง/กฎหมายอื่น -พ.ร.บ.สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 33  
2 มาตรา 9(8) ข้อ 3 การบริหารงานของหน่วยงาน (1) โครงสร้างและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานตามกฎหมายจัดตั้ง/กฎหมายอื่น -พ.ร.บ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 33  
3 มาตรา 9(8) ข้อ 5 การบริหารงานบุคคล (3) มาตรฐานทางจริยธรรม/จรรยาบรรณของบุคลากร - ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 45  
4มาตรา 9(8) ข้อ 2 การให้บริการประชาชน (2) คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์ตาม (1) -คู่มือสำหรับประชาชน 27  
5มาตรา 9(8) ข้อ 2 การให้บริการประชาชน (5) หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีที่มีการร้องเรียนการให้บริการ -ประกาศ หลักเกณฑ์ วิธีการ ขั้นตอนและแนวทางปฏิบัติของศูยน์ดำธงธรรม อบต. (การจัดการเรื่องร้องเรียน) 30  
6 มาตรา 9(8) ข้อ 1 การจัดหาพัสุด (1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ -พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 19  
7 มาตรา 9(8) ข้อ 1 การจัดหาพัสุด (1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ -ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ 19  
8 มาตรา 9(8) ข้อ 3 การบริหารงานของหน่วยงาน (5) คู่มือการปฏิบัติงานตามระเบียบ ข้อบังคับ ตาม (4) 37  
9 มาตรา 9(8) ข้อ 1 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ -ประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง แบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐  19  
10 มาตรา 9(8) ข้อ 2 การให้บริการประชาชน (7) รายงานการประเมินผลการให้บริการโดยผู้ตรวจสอบภายใน -การตรวจรับรองผลการปฏิบัติงานของ อปท. (โดยอำเภอลานกระบือ) 32  
11มาตรา 9(8) ข้อ 2 การให้บริการประชาชน (5) หลักเกณฑ์/ขั้นตอนการแก้ไขปัญหากรณีที่มีการร้องเรียนการให้บริการ -คำสั่งการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรม อบต.หนองหลวง 30  
12 มาตรา 9(8) ข้อ 1 การจัดหาพัสดุ (7) รายงานของผู้ตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ 25  
13 มาตรา 9(8) ข้อ 4 การบริหารงบประมาณ (3) รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณผลสัมฤทธิ์การดำเนินการ จำแนกตามแผนงาน/โครงการของผู้ตรวจสอบภายใน 41  
14 มาตรา 9(8) ข้อ 4 การบริหารงบประมาณ (4) รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวมของหน่วยงานฯ -รายงานผลการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 42  
15 มาตรา 9(8) ข้อ 6 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (2) รายงานของผู้ตรวจสอบภายในจำแนกตามผนงาน/โครงการภายใต้แผนปฏิบัติงานประจำปี - รายงานผลการตรวจสอบภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 50  
16มาตรา 9(8) ข้อ 4 การบริหารงบประมาณ (1) แผนงาน โครงการ และงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน - ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 39  
17 มาตรา 9(8) ข้อ 2 การให้บริการประชาชน (4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน -รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน ประจำปี พ.ศ.2561 29  
18 มาตรา 9(8) ข้อ 2 การให้บริการประชาชน (4) รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน -รูปเล่มรายงานผลการประเมินความพึงพอใจ ปี พ.ศ.2561 29  
19 มาตรา 9(8) ข้อ 4 การบริหารงบประมาณ (2) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์การใช้จ่ายงบประมาณแต่ละแผนงาน/โครงการ - รายงานการวิเคราะห์ฐานะทางการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 40  
20 มาตรา 9(8) ข้อ 4 การบริหารงบประมาณ (4) รายงานการวิเคราะห์หรือรายงานการประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีในภาพรวมของหน่วยงานฯ -รายงานการวิเคราะห์สถานะทางการคลัง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 42  
21 มาตรา 9(8) ข้อ 6 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (4) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานที่จัดทำโดยผู้ตรวจสอบภายใน รวมทั้งผลการตรวจสอบของ สตง. - รายงานผลการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 52  
22มาตรา 9(8) ข้อ 2 การให้บริการประชาชน (3) ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน -ข้อมูลสถิติการให้บริการประชาชน ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 28  
23 มาตรา 9(8) ข้อ 5 การบริหารงานบุคคล (6) รายงานการประเมินผลตามเกณฑ์ (ข้อ4) และ (ข้อ5) - ประกาศรายชื่อผู้ที่มีผลการประเมินอยู่ในระดับดีเด่น 48  
24 มาตรา 9(8) ข้อ 5 การบริหารงานบุคคล (4) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาให้คุณให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน - ประกาศการมาปฏิบัติราชการของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 46  
25 มาตรา 9(8) ข้อ 5 การบริหารงานบุคคล (4) หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องการพิจารณาให้คุณให้โทษต่อบุคลากรในหน่วยงาน - ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 46  
26 มาตรา 9(8) ข้อ 5 การบริหารงานบุคคล (5) หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปีของบุคลากร -ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 47  
27 มาตรา 9(8) ข้อ 1 การจัดหาพัสดุ (5) สรุปผลการจัดหาพัสดุแต่ละรอบเดือนตาม มาตรา 9(8) ตามแบบ สรข.1 23  
28 มาตรา 9(8) ข้อ 1 การจัดหาพัสดุ (3) รายงานการขอซื้อขอจ้าง เอกสารตามประกาศเชิญชวนทั่วไปตาม มาตรา 9 (8) ในแต่ละโครงการ/รายการ 21  
29 มาตรา 9(8) ข้อ 5 การบริหารงานบุคคล (1) หลักเกณฑ์การคัดเลือก/สรรหาบุคลากร ประกาศที่เกี่ยวข้อง -ประกาศรับสมัครบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 43  
30มาตรา 9(8) ข้อ 1 การจัดหาพัสดุ (4) ผลการจัดหาพัสดุแต่ละโครงการ/รายการ 22  
31 มาตรา 9(8) ข้อ 5 การบริหารงานบุคคล (2) รายงานผลการคัดเลือก/สรรหา -ประกาศผลการสอบเลือกสรรบุคคลเป็นพนักงานจ้าง 44  
32มาตรา 9(8) ข้อ 2 การให้บริการประชาชน (6) รายงานผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน 31  
33 มาตรา 9(8) ข้อ 1 การจัดหาพัสดุ (6) รายงานผลการจัดหาพัสดุในรอบปี 24  
34 มาตรา 9(8) ข้อ 3 การบริหารงานของหน่วยงาน (4) ระเบียบ ข้อบังคับ หลักเณฑ์และขั้นตอนการปฏิบัติงานที่บุคลากรต้องใช้เป็นแนวทางดำเนินงาน -ประกาศหลักเณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 36  
35 มาตรา 9(8) ข้อ 1 การจัดหาพัสดุ (1) กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวกับการจัดหาพัสดุ -ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 19  
36 มาตรา 9(8) ข้อ 1 การจัดหาพัสดุ (2) แผนการจัดหาพัสดุ 20  
37มาตรา 9(8) ข้อ 1 การจัดหาพัสดุ (8) รายงานการตรวจสอบของ สตง. -ไม่สามารถจัดแสดงได้ เนื่องจากระบุชั้นความลับไว้ กองคลัง 
38 มาตรา 9(8) ข้อ 2 การให้บริการประชาชน (1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการของประชาชน -แผนผังขั้นตอนการให้บริการการจัดเก็บรายได้ อบต. 26  
39 มาตรา 9(8) ข้อ 2 การให้บริการประชาชน (1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการของประชาชน -แผนผังขั้นตอนการให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสารฯ 26  
40 มาตรา 9(8) ข้อ 2 การให้บริการประชาชน (1) หลักเกณฑ์และขั้นตอนการให้บริการของประชาชน -แผนผังขั้นตอนการให้บริการศูนย์ดำรงธรรม 26  
41 มาตรา 9(8) ข้อ 2 การให้บริการประชาชน (2) คู่มือการปฏิบัติงานของบุคลากรภายใต้หลักเกณฑ์ตาม (1) -คู่มือการปฏิบัติงานธุรการงานสารบรรณ (งานบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร) 27  
42 มาตรา 9(8) ข้อ 2 การให้บริการประชาชน (3) ข้อมูลเชิงสถิติเกี่ยวกับการให้บริการประชาชน -ข้อมูลสถิติผู้เข้าใช้บริการศูนย์ข้อมูลฯ พ.ศ.2562 (ณ วันที่ 27 มี.ค.2562) 28  
43มาตรา 9(8) ข้อ 3 การบริหารงานของหน่วยงาน (3) แผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน -แผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 35  
44มาตรา 9(8) ข้อ 3 การบริหารงานของหน่วยงาน (2) วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน 34  
45มาตรา 9(8) ข้อ 3 การบริหารงานของหน่วยงาน (6) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี -รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 38  
46มาตรา 9(8) ข้อ 4 การบริหารงบประมาณ (5) รายงานผลการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของ สตง. -ไม่สามารถจัดแสดงข้อมูลได้ เนื่องจากระบุชั้นความลับไว้ กองคลัง 
47มาตรา 9(8) ข้อ 6 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (1) หลักเกณฑ์และตัวชี้วัดที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปี - แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 49  
48มาตรา 9(8) ข้อ 6 การติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงาน (3) รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน - รายงานติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 51  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหลวง ประจำปี 2561 53  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 จัดส่งข้อมูลและสำเนาหนังสือสำคัญสำหรับที่หลวงให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 54  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกวดราคาจ้างซ่อมสร้างถนนลาดยางผิวทางพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพ.ถ.85-004 บ้านหนองปากดง-บ้านลำมะโกรก หมู่ที่ 1, 2 ตำบลหนองหลวง 55  
2 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อน้างถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิด cape seal สายสะเดางาม ถึงบ้านใหม่สามัคคี หมู่ที่ 5 บ้านหนองหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 55  
3 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิด cape seal สายสะเดางาม ถึง บ้านใหม่สามัคคี หมู่ 5 บ้านหนองหลวง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 55  
4 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิด cape seal สายเลียบคลองวังน้ำเย็น หมู่ที่ 11 บ้านบึงม่วง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 55  
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิด cape seal สายบ้านปรือกระเทียม-บ้านประดาเจ็ดรัง หมู่ที่ 13 บ้านปรึอกระเทียม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 55  
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการขุดลอกบึงลำมะโกรก หมู่ที่ 2 บ้านลำมะโกรก ด้วยวิธีประวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 55  
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อน้างถนนลาดยาง ผิวจราจรชนิด cape seal สายหนองเดื่อ ถึงบึงมาลย์ หมู่ที่ 14 บ้านหนองเดื่อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 55  
8 การจ้างก่อสร้างโครงการเสริมผิวพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรคต รหัสทางหลวงท้องถิ่น กพถ.85-004 บ้านหนองปากดง-บ้าลำมะโกรก หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลหนองหลวง 55  

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้รายงานผลการตรวจสอบอาคารฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 รายงานการตรวจสอบความปลอดภัยของอาคาร (อาคาร 9 ประเภทที่ต้องตรวจสอบ) 56