พิมพ์  

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี ( พ.ศ. 2561- 2564 ) 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
2แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ 
3แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตสี่ปี (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๔) เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
4เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
5เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
6เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 
7เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 
8เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 
9แผนดำเนินงานประจำปี 2561 
10แผนดำเนินงานประจำปี 2562 
11แผนดำเนินงานประจำปี 2563 
12เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจำปี 2562 เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
13เทศบัญญัติงบประมาณรายจา่ยประจำปี 2563 เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
14เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี ๒๕๖๔ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
15แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2564 เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
16แผนดำเนินงานประจำปี 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 2 เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
17แผนดำเนินงานประจำปี 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
18แผนดำเนินงานประจำปี 2563 เพิ่มเติม ฉบับที่1 เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างรั้วหน้าอาคารสำนักงานเทศบาล พร้อมป้ายชื่อ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
2ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
3ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยพาราแอส-ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๗ บ้านยาง ถึงหมู่ที่ ๑๙ บ้านม่วงใหม่ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
4ประชาสัมพันธ์ ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กด้วยพาราแอส-ฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๗ บ้านยาง ถึงหมู่ที่ ๑๙ บ้านม่วงใหม่ (ต่อ) เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
2ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
3ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
4ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
5ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
6ร่าง ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๗ บ้านยาง ถึงหมู่ที่ ๑๙ บ้านม่วงใหม่ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
7ร่าง ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ด้วยพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต หมู่ที่ ๑๗ บ้านยาง ถึงหมู่ที่ ๑๙ บ้านม่วงใหม่ (ต่อ) เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
8ประชาสัมพันธ์ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 
9ประกาศเทศบาลตำบลโพธิ์งาม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โครงการก่อสร้าวระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๘ บ้านไทรงาม เทศบาลตำบลโพธิ์งาม 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ข้อ 1(1) กฎระเบียบ : ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
2ข้อ1 (1) กฏระเบียบ พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับงานวิจัยฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำปี 2561 
2 โครงการสำรวจและประเมินความพึงพอใจในคุณภาพการบริการของเทศบาลตำบลโพธิ์งาม ประจำปี 2562