พิมพ์  

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1การปฏิบัติงานตามนโยบายรัฐ 
2ข้อมูลเชิงสถิติและคำอธิบายภาพรวมแผนยุทธศาสตร์และเป้าหมายการปฏิบัติงานขององค์กรในระยะเวลา 3 - 5 ปีข้างหน้า 
3นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
4ประธานบอร์ดใหม่ สสปท. รับนโยบาย รมว.แรงงานขับเคลื่อนงานส่งเสริมความปลอดภัยในการทำงาน 
5ยุทธศาสตร์ 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1แผนงาน/แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2560 
2แผนงาน/แผนปฏิบัติการประจำปี พ.ศ. 2561 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1Announcement Declaration on Honest Intention to work with Virtue and Transparency 2017 
2Flow Chart วิธี e-bidding และวิธีสอบราคาของกรมบัญชีกลาง 
3กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน 
4การให้บริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
5ขั้นตอนการขอรับบริการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 
6ขั้นตอนการจัดทำมาตรฐานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 
7ขั้นตอนการดำเนินการจัดหาพัสดุ 
8ขั้นตอนการให้บริการ (การรับสมัครผู้เข้ารับการฝึกอบรม) 
9คู่มือการปฏิบัติงาน (Work Manual) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 
10ใบลงนามแสดงเจตจำนงสุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง 
11ประกาศเจตจำนงการบริหารงานฯ ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีคุณธรรมและโปร่งใสพ.ศ. 2560 
12ประกาศแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน 
13ประกาศแนวปฏิบัติการดำเนินการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 
14ประกาศแนวปฏิบัติการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
15ประกาศแนวปฏิบัติการตรวจสอบการปฏิบัติงานของบุคลากรตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
16ประกาศแนวปฏิบัติการป้องกันการรับสินบน 
17ประกาศแนวปฏิบัติการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
18ประกาศแนวปฏิบัติการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะ 
19ประกาศแนวปฏิบัติการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
20ประกาศมาตรการและแนวทางการต่อต้านการทุจริต การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในองค์กร 
21ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสถาบันส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (องค์การมหาชน) พ.ศ. 2560 
22สรุปวิธีการจัดซื้อจัดจ้าง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 และระเบียบ กฎกระทรวง หนังสือเวียนที่เกี่ยวข้อง 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
สรุปผลการจัดซื้อ (แบบ สขร.1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 
2สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2561 

สัญญาอื่นๆ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 สัญญาจ้างทั่วไป (โครงการทำระบบบริหารการจัดการองค์กร) 
2 สัญญาซื้อขาย (โครงการซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง) 
3 สัญญาจ้างผู้เชี่ยวชาญรายบุคคล หรือจ้างบริษัทที่ปรึกษา (โครงการจัดทำมาตรฐาน/องค์ความรู้ความปลอดภัยทางถนนสำหรับสถานประกอบกิจการขนส่ง) 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับที่สาธารณประโยชน์เป็นข้อมูลข่าวสารที่ต้องจัดเตรียมไว้ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามมาตรา 9 วรรคหนึ่ง (8) แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1นิตยสารความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน (OSHE Magazine) 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง