พิมพ์  

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1นโยบายผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก 
2แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก ระยะ 4 ปี (พ.ศ.2561-2564) 
2 ประกาศใช้แผนแม่บทเทคโนโลยีสสาสสนเทศ อบต.ทุ่งลูกนก ระยะ 4 ปี พ.ศ.2561-2564 
3ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ปีงบประมาณ 2562 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1การแจ้งขุดดิน 
2การแจ้งถมดิน 
3คู่มือประชาชน เรื่องการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์ความพิการ 
4คู่มือประชาชน เรื่องการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วยเอดส์ 
5คู่มือประชาชน เรื่องการลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ 

สิ่งพิมพ์ตามมาตรา 7 วรรคสอง ม.9 (5)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง 

สัญญาสัมปทาน ม.9 (6)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ไม่มีภาระกิจที่เกี่ยวข้อง 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศ คณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์และขั้นตอนการดำเนินการและการดำเนินคดีตมภารกิจที่ส่วนราชการถ่ายโอนให้แก่ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในระยะเริ่มแรก 
2ประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่องหลักเกณฑ์การสนับสนุนของ องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ในการให้บริการสาธารณะ 
3มติคณะรัฐมนตรี 
4แจ้งข้อมูลข่าวสาร 
5 บทความเผยแพร่ 
6 บทความเผยแพร่ 
7การเรียนรู้สู่ชมชน 
8 บทความเผยแพร่่ 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
ประกาศประกวดราคา สอบราคา
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1ประกาศสอบราคา ประกวดราคา