พิมพ์  

นโยบายหรือการตีความ ม.9 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา พ.ศ.2561-2564 สำนักปลัด 
2วิสัยทัศน์ พันธกิจ อบต.บางแก้ว สำนักปลัด 

แผนงาน โครงการ งบประมาณ ม.9 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 
2 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 
3 แผนการดำเนินงานปี 2561 
4 แผนปฏิบัติการป้องกันทุจริต (พ.ศ. 2562-2564) 
5 แผนพัฒนาท้องถิ่น 4 ปี (2561-2564) 
6 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (2561-2563) 
7 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2563 สำนักปลัด 
8 แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี 2561-2565 เพิมเติมเปลี่ยนแปลงฉบับที่ 1 สำนักปลัด 
9ข้อบัญญัติงบประมาณงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2564 
10 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2564 

คู่มือหรือคำสั่ง ม.9 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 คู่มือบริการประชาชน 

มติคณะรัฐมนตรี ม.9 (7)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1กฎหมายท้องถิ่น 
2 สรุปมติ ก.อบต.จังหวัดระนอง ครั้งที่ 1/2562 
3 สรุปมติ ก.อบต.จังหวัดระนอง ครั้งที่ 2/2562 
4 สรุปมติ ก.อบต.จังหวัดระนอง ครั้งที่ 3/2562 
5 สรุปมติ ก.อบต.จังหวัดระนอง ครั้งที่ 4/2562 
6 สรุปมติ ก.อบต.จังหวัดระนอง ครั้งที่ 5/2562 
7 สรุปมติ ก.อบต จังหวัดระนอง ครั้งที่ 6/2562 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ข้อมูลข่าวสารตามเกณฑ์ฯ
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2562 สำนักปลัด 
2 แผนการจัดหาพัสดุ 2562 กองคลัง 
3 แผนการใช้จ่ายเงินประจำปี 2562 กองคลัง 
4 พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กองคลัง 
5 รายงานการประเมินผลการปฏิบัติงานของหน่วยงานตามแผนปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงาน เรื่องผลการคัดเลือกองค์กรปกครองท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ปีงบประมาณ 2561 สำนักปลัด 
6วิสัยทัศน์และพันธกิจของหน่วยงาน สำนักปลัด 
7 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจในการให้บริการประชาชน 

ข่าวสารอื่นๆ ที่คณะกรรมการกำหนด ม.9(8)
กำหนดให้ประกาศเชิญชวนทั่วไป
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างทางผิวจราจรแอลฟัลติกคอนกรีต สายทับไชยา-หินกอง บ้านพรุตาโรย หมู่ที่ 5 ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างทางผิวจราจรแอลฟัลติกคอนกรีต สายทับไชยา-หินกอง บ้านพรุตาโรย หมู่ที่ 5 ต.บางแก้ว อ.ละอุ่น จ.ระนอง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 
3 สัญญาจ้างก่อสร้างโครงการซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต สายทับไชยา-หินกอง บ้านพรุตาโรย หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง กองคลัง 
4จัดซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง (รถจักรยานยนต์) 
5จัดซื้อรถยนต์บรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน กองคลัง