พิมพ์  

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ดัชนีรวม 
2 โครงสร้างองค์กร ม.7 (1) 1  

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 อำนาจหน้าที่ ม.7(2) ที่ 1 ี่ 2  

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
2 ประวัติความเป็นมา 
3 ผู้บริหาร 
4 สถานที่ติดต่อ ม.7 (3) 3  
5 ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร (ทางกายภาพ) 
6แผนที่ อบต.หนองหลวง สำนักงานปลัด 
7 ดัชนีข้อมูลข่าวสาร สำนักงานปลัด 

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 4  
2 ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบล 4  
3 ข้อบัญญัติ เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1) พ.ศ.2554 4