พิมพ์  

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)  
2ดัชนีรวม 

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 อำนาจหน้าที่ ม.7 (2) 

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
2ประวัติความเป็นมา 
3ผู้บริหาร 
4 สถานที่ติดต่อ หมู่ที่ 13 ตำบลทุ่งลูกนก อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม เบอร์โทร 034-375050 

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทำผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่2) พ.ศ.2560 
2 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540  
3 พระราชบัญญัติคุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ.2522 
4พระราชบัญญัติว่าด้วยการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ พ.ศ.2542 
5มติคณะรัฐมนตรี 
6 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ฉบับที่94 (พ.ศ.2553) ออกตามความใน พรบ.เครื่องแบบข้าราชการ พุทธศักราช 2478 
7สำนักนายกรัฐมนตรี 
8หนังสือสั่งการ หนังสือเวียน 
9หนังสือเวียน หนังสือสั่งการ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ.ข้อมมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
10 กฏสำนักนายกรัฐมนตรี 
11ข้อมูลข่าวสารเพื่อสร้างความรับรู้สู่ชุมชน ครั้งที่ 16/2562 
12กฎกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม