พิมพ์  

โครงสร้างองค์กร ม.7 (1)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 โครงสร้างองค์กร ม.7 (1) 
2ดัชนีรวม 
3คณะผู้บริหาร สำนักปลัด 
4สมาชิกสภาฯ สำนักปลัด 
5อัตรากำลัง สำนักปลัด 

อำนาจหน้าที่ ม.7 (2)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ประกาศจังหวัดระนอง เรื่องโครงสร้างโครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินการ สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสารของจังหวัด พศ.2547 
2 นโยบายนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว 

สถานที่ติดต่อ ม.7 (3)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
2ประวัติความเป็นมา 
3ผู้บริหาร 
4 สถานที่ติดต่อ ม.7 (3) 

กฎ มติ คณะรัฐมนตรี ที่เกี่ยวข้อง ม.7 (4)
ลำดับที่แฟ้ม/รายละเอียดเอกสารชั้นวางแฟ้มที่
1 ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. 2562 
2 พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
3 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
4 พระราชบัญญัติความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539 
5 พระราชบัญญัติสภาตําบล องค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม 
6 พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ 
7 พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. ๒๕๖๒ 
8 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 
9 พระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2560 
10ข้อบัญญัติงบประมาณ ปี 2564 สำนักปลัด